Regulamin

Przyjazd
Wyjazd
Gwarancja najniższej ceny!

Regulamin rezerwacji i wynajmu
(pobierz pdf)
dla domów WIDOKOWO w Karpaczu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 47, 47a, 47b, 47c, 47d, 47e,

By wynajem domów stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem
prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Domów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% zaliczki od ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

Klient – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z domu będącego w dyspozycji Wynajmującego na pobyt czasowy.
Dom – lokal mieszkalny, przeznaczony do wynajmu krótkoterminowego znajdujący się
w budynku położonym w Karpaczu przy ulicy Marii Skłodowskiej- Curie 47, 47a, 47b, 47c, 47d,47e, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.widokowo-karpacz.pl oraz który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych i turystycznych.
Wynajmujący – osoba posiadająca tytuł prawny do Domu.

II. Rezerwacja online i zasady płatności

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego domu i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.
3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki poprzez na jeden
z wybranych sposobów:
• kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
• Płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
• standardowym przelewem bankowym
Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

5a. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Zaliczki poprzez System Obsługi płatności Dotpay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Dotpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę ośrodka, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w wynajmowanym Domu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić
w dniu przyjazdu e-mail Potwierdzający Rezerwację.
5b. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji (zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona PO wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po zaksięgowaniu na rachunku bankowym zaliczki Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w dniu przyjazdu celem pełnego rozliczenia.
6. W sytuacjach losowych wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji
w terminie 24h od chwili jej dokonania, co wiąże się ze zwrotem wpłaconej zaliczki.

IIa. Rezerwacje Na Zapytanie

W przypadku braku dostępności domu online może być zaoferowany Klientowi Dom na Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma emailem potwierdzenie dostępności terminu ( lub jego braku ) oraz informacje o sposobie wpłaty zaliczki. Klient może wpłacić zaliczkę kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zaliczki. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w dniu przyjazdu celem pełnego rozliczenia.

III. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Klient wpłaca wyliczoną Zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Domu.
2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
3. W przypadku chęci anulowania rezerwacji w terminie do 21 dni od zaplanowanej daty przyjazdu wpłaconą zaliczkę można wykorzystać w innym terminie niż pierwotnie zaplanowany, pod warunkiem jego dostępności – do 12 miesięcy od daty tego pobytu. Obowiązuje cennik odpowiedni dla nowo wybranego terminu.
4. W przypadku rezygnacji z pobytu, złożonej w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem pobytu, klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej zaliczki.
5. Przedpłata w wysokości 100% (pomniejszona o 5% wartości noclegu) jest ofertą bezzwrotną, bez możliwości zmian terminu oraz anulacji rezerwacji. Anulacja rezerwacji w ofercie bezzwrotnej wiąże się z utratą pełnej kwoty wpłaty.

5a. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.

6. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie do 3 dni przed datą przyjazdu  Gość zobowiązany jest do pokrycia całej sumy za pobyt.

7. W przypadku zaistnienia siły wyższej, zdarzeń losowych – okoliczności niezależnych od Wynajmującego uniemożliwiających najem lokalu Wynajmujący może anulować dokonaną rezerwację. Obowiązuje pełny zwrot wpłaconej przez Najemcę zaliczki.

IV. Ustalenia dodatkowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.pl
3. Wynajmujący oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
4. Cena najmu nie obejmuje opłaty miejscowej* oraz kosztów przygotowania domu. Szczegółowy cennik znajduje się na stronie www.widokowo-karpacz.pl/cennik .

V. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym obiektu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Hotel.
3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji HotelSystems.pl: american.pl Tomasz Długopolski, ul. Szrenicka 46, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 613-102-96-97.
4. Wynajmujący i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

VI. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie
i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

VII. Obowiązki Wynajmującego i zakwaterowanie

1. Pierwsza doba i pobyt Klienta rozpoczyna się o godz. 15:00 pierwszego dnia zarezerwowanego okresu pobytu i kończy o godz. 11:00 ostatniego dnia zarezerwowanego pobytu.
2. Zakwaterowanie i odbiór kluczy do Domu odbywa się w godzinach 15.00-20.00
w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu od Wynajmującego bądź jego przedstawiciela, sprawdzając jego stan techniczny i czystość oraz czy Dom odpowiada wybranej ofercie ze strony internetowej www.widokowo-karpacz.pl W celu sprawnego przejęcia Domu zaleca się Klientowi skontaktowanie się z Wynajmującym lub wskazanym Opiekunem Domu minimum na godzinę przed szacowaną godziną rzeczywistego przyjazdu na miejsce. Zameldowanie odbywa się w następujących godzinach i może być objęte dodatkową opłatą:
przyjazd między 15:00 – 20:00 – bezpłatnie, przyjazd między 20:00 – 22:00 – dodatkowa opłata w wysokości 100zł.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta w wybranym przez niego terminie w sytuacji, kiedy Klient i osoby mu towarzyszące w momencie przyjazdu i przekazania domku, ewidentnie znajdują się w stanie nietrzeźwości a ich zachowanie rażąco narusza porządek społeczny. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w danych okolicznościach wpłacona już opłata za pobyt w Domu nie podlega zwrotowi w żadnej części.

3. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż ustalone godziny zakwaterowania, Klient ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie na co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu.

4. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Wynajmujący pobiera od Klienta kaucję w wysokości 500 zł, w chwili odbioru kluczy do Domu przez Najemcę. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi w okresie do 3 dni od wyjazdu Klienta. Zwrot kaucji następuje przelewem bankowym na konto Klienta w terminie do 7 dni od daty sprawdzenia stanu Domu i wykluczenia ewentualnych szkód powstałych z winy Klienta.
5. Zakończenie pobytu i zdanie Domu, w tym zwrot kluczy następuje w godzinach od 8:00 do 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Natomiast do godz. 12.00 klient jest zobowiązany opuścić posesję, na której korzystał z Domu, w tym zajmowane miejsce parkingowe.
6. Z chwilą zwrotu kluczy do Domu następuje dla Klienta faktyczne zakończenie pobytu. Przekroczenie ustalonych godzin zdania Domu, skutkować będzie naliczeniem kolejnej opłaty za pobyt w Domu według stawek zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji.
7. Za zgubienie kompletu kluczy do Domu lub pilota do bramy wjazdowej Klient ponosi opłatę w wysokości 100 zł.
8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu, a także postępowania zgodnie z instrukcją użytkowania pieca kominkowego (załącznik nr 1 do regulaminu). W godzinach od 22:00 do 07:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców. 
8. a. Wynajmujący zastrzega, że w Domu, nie ma możliwości organizowania imprez typu: wieczory panieńskie, kawalerskie oraz wszelkich innych zakłócających ciszę nocną i porządek społeczny. W Domu nie ma możliwości używania sprzętu muzycznego (głośników/wzmacniaczy) innego niż ten, który znajduje się na wyposażeniu lokalu. Wyjątek stanowią spotkania towarzyskie nie naruszające w żaden sposób zasad dobrego współżycia społecznego.
8. b. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Domu, w razie konieczności w asyście służb porządkowych. W danych okolicznościach opłata za pobyt w Domu nie podlega zwrotowi w żadnej części. Dodatkowo Klient zobowiązuje się do poniesienia kary w wysokości 2000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) tytułem kary umownej.
8. c. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domu i na terenie ośrodka dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zdrowie, bezpieczeństwo dzieci i młodzież do lat 18 odpowiadają rodzice. Na terenie ośrodka znajduje się wydzielony plac zabaw dla dzieci wraz z regulaminem. Klient zobowiązany jest przestrzegać regulaminu placu zabaw zamieszczonego na domku ze zjeżdżalnią.

9. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Domu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania i nie przywłaszczania z Domu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Domu.
10. Palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych w Domu jest surowo zabronione za nieprzestrzeganie tego zakazu Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 zł.
11. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Dom w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz sprawować staranną pieczę nad kluczem. Klient ponosi skutki prawne za niedopełnienie tego obowiązku co wiąże się z obowiązkiem naprawienia szkody (np. zalaniem lokalu) wyrządzonej Wynajmującemu na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
12. Klient w pełni odpowiada za wszystkie osoby korzystające z Domu podczas jego pobytu, a tym samym zobowiązany jest, aby liczba osób przebywających z nim w Domu nie przekraczała tej, która została przez niego zadeklarowana przy rezerwacji.
13. W przypadku przekroczenia zadeklarowanej przez Klienta liczby gości korzystających zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500zł/osoba.
14. Wynajmujący zastrzega, że w Domu i na terenie posesji nie mogą przebywać zwierzęta. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt pod rygorem kary umownej
w wysokości 500 zł.
15. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia Wynajmującemu ich czasowego zameldowania w Domu.
16. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Wynajmujący ma prawo potrącenia z zatrzymanej kaucji opłatę za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Domu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań.
17. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przez Klienta przewyższa wartość wpłaconej kaucji albo wartość ustalonych kar umownych, to Klient zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku wyrządzenia szkody Klient zobowiązuje się do wypełnienia i podpisania Formularza wyrządzenia szkody w obecności Wynajmującego, jego przedstawiciela lub wskazanego Opiekuna Domu.
18. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Domu, w razie konieczności w asyście policji. W danych okolicznościach opłata za pobyt w Domu nie podlega zwrotowi w żadnej części.
19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta w Domu na okres jego pobytu, jak i po zakończeniu pobytu. Rzeczy znalezione w Domu po zakończeniu pobytu przez Klienta zostaną mu zwrócone na jego koszty o ile zostanie potwierdzony tytuł prawny Klienta do rzeczy znalezionych.
20. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela**.
21. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
22. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Życzymy udanego pobytu!

*opłata miejscowa naliczana jest zgodnie z uchwałą nr LVIII/622/22 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 października 2022r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru.
**Do Domku Luksusowego Klient ma zagwarantowane dwa miejsca parkingowe do Domku Komfortowego jedno miejsce parkingowe.

Załącznik nr 1 do regulaminu – podstawowe zasady użytkowania kominka

• Do korzystania z kominka należy używać tylko i wyłącznie drewna i rozpałki przygotowanych przez wynajmującego
• Nie należy spalać w kominku odpadów z plastiku, gumy, kauczuku i innych produktów.
• Należy stopniowo nałożyć cienkie gałązki, następnie kawałki drewna nie grubsze niż 5 cm. Po zapaleniu zamknąć drzwiczki i otworzyć maksymalnie wszystkie dopływy powietrza.
Gdy drewienka już dobrze się palą należy dołożyć grubszego drewna. Jednorazowo w piecu mogą się znajdować maksymalnie 3 szczapy przygotowanego drewna – nie należy przekraczać tej ilości, gdyż grozi to uszkodzeniem pieca. Nie należy nigdy używać do podpalania benzyny ani alkoholu nawet w celu podsycenia ognia.
• Nigdy nie lać wody na palenisko w celu zagaszenia ognia
• Nigdy nie pozostawiać na piecu rzeczy wrażliwych na temperaturę (np. nie suszyć odzieży), gdyż piec i szyba emitują bardzo duże ilości ciepła na pomieszczenie
• Należy uważać przy obsłudze, aby nie doznać poparzeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, gdyż przypadkowe dotknięcie elementów rozgrzanego pieca grozi poparzeniem.
• Nie należy również umieszczać tam rzeczy łatwopalnych np. papieru, pudełek zapałek.
• Nie opuszczać domu, kiedy pali się w piecu kominkowym

                                                                                      REGULAMIN STREFY SPA
                                                                                                                            (pobierz pdf)

 

                        Strefa SPA jest strefą ciszy i relaksu, dlatego każdy z Gości zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie zakłócać wypoczynku pozostałym.
                              Aby korzystanie ze strefy SPA było przyjemnośc
prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

                                                                                             Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obejmuje strefę SPA składającą się z: balii, jacuzzi, sauny i beczki do schładzania. Urządzenia pełnią funkcję rekreacyjną bez opieki ratownika lub personelu.

 2. Strefa SPA jest czynna codziennie w godzinach od 12 do 22 – balia i jacuzzi, w godzinach od 15 do 22 – sauna. Teren strefy należy opuścić nie później, niż o godzinie zamknięcia, w przeciwnym wypadku zostanie nałożona opłata sankcyjna w wys. 500 zł.

 3. Korzystanie z urządzeń jest możliwe tylko po uprzedniej rezerwacji i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem. Przez okres rezerwacji i użytkowania urządzenia za jego stan odpowiada osoba rezerwująca. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się z zarządcą obiektu telefonicznie, mailowo lub za pomocą aplikacji WhatsApp/Messenger. Korzystanie z urządzeń bez uprzedniej rezerwacji jest zabronione i wiąże się z naliczeniem opłaty sankcyjnej w wys. 500 zł.

 4. Dzieci i młodzież do 18 lat mogą przebywać na terenie strefy wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.

 5. Przed korzystaniem z poszczególnych urządzeń konieczny jest prysznic, w szczególności zmycie z ciała kosmetyków, kremów i balsamów.

 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie strefy.

 7. Na terenie strefy nie używamy urządzeń emitujących muzykę: głośników, telefonów itp.

 8. Korzystanie z urządzeń w strefie możliwe jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym. Dzieci bądź osoby dorosłe korzystające z pieluch mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych, nieprzemakalnych pieluchomajtkach.

 9. Ze strefy nie mogą korzystać osoby, które:

 • są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,

 • cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne;

 • są uczulone na środki dezynfekujące;

 • cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia;

 • posiadają zaburzenia układu wydalania;

 • nie posiadają odpowiedniego stroju kąpielowego.

 • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo,

 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości

 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

10. Na terenie strefy rekreacyjnej kategorycznie zabrania się:

 • palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów

 • spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających

 • zanieczyszczania wody i innych elementów strefy

 • załatwiania potrzeb fizjologicznych

 • hałasowania

11. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu strefy SPA lub wpływające na dyskomfort innych Gości będą natychmiastowo wypraszane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia strefy SPA ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

13. Teren strefy SPA jest monitorowany. Nagrania są gromadzone tylko i wyłącznie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa oraz egzekwowania postanowień regulaminu. Osoby korzystające ze strefy SPA fakt ten akceptują. Zakrywanie kamer jest zabronione i wiąże się brakiem możliwości korzystania ze strefy i wyłączeniem urządzenia.

14. Urządzenia i teren strefy SPA dostępne są do użytku tylko i wyłącznie Gości obiektu Domy Widokowo Karpacz.

15. Wszelkie zauważone awarie, usterki lub uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić gospodarzowi obiektu.

16. Strefę SPA należy pozostawić w należytym porządku, w stanie takim, w jakim chciałoby się ją zastać. Wszelkie przedmioty przyniesione ze sobą należy zabrać lub umieścić w śmietniku.

                                                                                               Jacuzzi i balia.

1. Rezerwacja balii i jacuzzi możliwa jest w godzinach od 12 do 22. W cenie 100zł za dwie godziny.

2. Po ustaleniu terminu rezerwacji urządzenie dostępne jest wyłącznie dla Gości Domku, z którego dokonano rezerwacji, chyba że rezerwujący zdecyduje inaczej.

3. Temperatura wody w balii / jacuzzi wynosi ok. 36-38 stopni Celsjusza. Masaże włącza się przyciskami umieszczonymi na zewnątrz urządzeń.

4. Zabrania się korzystania z balii i jacuzzi w ubraniu lub obuwiu. Korzystanie z urządzeń jest możliwe tylko i wyłącznie w stroju kąpielowym, po uprzednim opłukaniu ciała, w szczególności zmyciu kosmetyków, kremów i balsamów. Zabrania się skakania do wody, gdyż może to spowodować uszczerbek na zdrowiu. Zabrania się stawiania przedmiotów na rancie niecki, w szczególności napojów lub pokarmów – do tego służą ławki i stoliki na terenie strefy SPA. Zabrania się dodawania do wody czegokolwiek, w szczególności soli, substancji pieniących, barwników czy olejków zapachowych.

5. Rezerwujący jest zobligowany, by po skończeniu korzystania z balii/jacuzzi nałożyć nań pokrywę termiczną i zabezpieczyć ją zatrzaskami. W przeciwnym wypadku zostanie nałożona opłata sankcyjna w wys. 200 zł.

6. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła wodę w balii lub jacuzzi będzie obciążona kosztami jej wymiany oraz wszelkimi kosztami związanymi z koniecznością czasowego wyłączenia urządzenia z użytku. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

                                                                                                     Sauna.

1. Sauna jest czynna codziennie w godzinach 15-20 po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacji dokonujemy na 60 min. Chęć skorzystania należy zgłosić co najmniej godzinę wcześniej. Koszt rezerwacji godzinnej sesji w saunie to 100 zł.

2. Temperatura w saunie to ok. 70 stopni Celsjusza. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała. Posiadanie ręczników jest obowiązkiem każdego użytkownika. W saunie siadamy tylko i wyłącznie na swoim ręczniku.

3. Z sauny korzystamy w stroju kąpielowym lub ręczniku, wszelkie pozostałe przedmioty i elementy garderoby należy pozostawić w przebieralni. Do sauny wchodzimy na boso. Obuwie należy pozostawić przed sauną lub w przebieralni.

4. Każda osoba, która decyzje się skorzystanie sauny, robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną oraz zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny.

5. Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 10/15 min. Po skorzystaniu z sauny najlepiej schłodzić ciało w beczce z zimną wodą i odpocząć. Sesję można powtórzyć 3-4 razy.

6. Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione. Saunę należy pozostawić w nienagannym porządku – w stanie takim, w jakim chciałoby się ją zastać.